Zapněte oznámení Správa oznámení Moto-Profil

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky prodejních smluv uskutečňovaných společností Moto-Profil sp. z o.o. se sídlem v městě Chorzów

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Všeobecné prodejní podmínky se používají u všech smluv o prodeji zboží uzavíraných společností Moto-Profil sp. z o.o. jako Prodejcem.

2. Použité v další části těchto všeobecných podmínek pojmy znamenají:

  • Prodejce: společnost Moto-Profil sp. z o.o. se sídlem v Chorzowu, ul. Niedźwiedziniec 10, zapsaná v podnikatelském rejstříku Zemského soudního rejstříku vedeného Oblastním soudem Katowice-Wschód v Katowicích, VIII. Hospodářské oddělení Zemského soudního rejstříku, s číslem KRS 0000025700;
  • Kupující: subjekt, který je druhou stranou prodejní smlouvy (smluvní partner Moto- Profil sp. z o.o.);
  • Strany: Prodejce a Kupující;
  • Všeobecné podmínky: tyto „Všeobecné podmínky prodeje prováděného společnosti Moto-Profil sp. z o.o. se sídlem v Chorzowu“;
  • Zboží: obchodní zboží prodávané společností Moto-Profil sp. z o.o. na základě smlouvy se smluvním partnerem.

3. Všeobecné podmínky jsou pro Kupujícího závazné od chvíle, kdy je mu umožněno seznámení se s jejich obsahem. Za tímto účelem Prodejce zveřejňuje Všeobecné podmínky na webu www.moto-profil.pl.

4. Prodejní smlouva může obsahovat odlišná ustanovení než ta, která vyplývají ze Všeobecných podmínek. V takovém případě budou pro Strany závazná ustanovení prodejní smlouvy.

5. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a pravidly nebo vzory smluv používaných Kupujícím, má přednost smlouva uzavřená stranami.

 II. UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY 

1. Základem pro uzavření prodejní smlouvy je předložení Kupujícím objednávky a její přijetí Prodejcem.

2. Objednávky zboží může Kupující předkládat následujícím způsobem:

  • písemně prostřednictvím faxu na číslo +48 32 604 10 43
  • v elektronické podobě s použitím informačního systému Prodávajícího.

Objednávku je nutno předložit nejméně 3 pracovní dny před požadovaným termínem dodání zboží.

3. Prodejce má povinnost potvrdit nebo odmítnout předloženou objednávku v termínu 24 hodin od jejího obdržení. Pokud bude objednávka předložena s použitím elektronického systému Prodávajícího, bude potvrzena okamžitě.

4. Prodejce se zavazuje k dodávání zboží podle objednávek.

 III. PŘECHOD RIZIK

1. Rizika ztráty nebo poškození zboží přechází z Prodejce na Kupujícího ve chvíli vyskladnění zboží ze skladu Prodejce, nebo - v případě svěření zboží dopravci - ve chvíli dodání zboží Kupujícímu.

IV. CENA

1. Zboží se prodává Kupujícímu za cenu bez daně, podle přístupného v elektronickém systému „Moto-Oferta“ na webu www.moto-profil.pl ceníku Prodejce platného ke dni předložení objednávky.

2. V případě, že Kupující zakoupí nové zboží dříve regenerované, vrací Kupující Prodávajícímu regenerační vložku stejného druhu. Kupující má povinnost zaplatit za nové regenerované zboží cenu včetně regeneračního poplatku. Pokud dodaná Kupujícím regenerační vložka splňuje požadavky určené prodávajícím, Prodávající Kupujícímu vrací regenerační poplatek.

3. Kupující je povinen zaplatit pohledávky na základě faktur vystavených za prodej zboží v termínu, který je pokaždé určen ve faktuře.

4. Platba ceny proběhne převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

5. Za datum zaplacení je považováno datum připsání platby na bankovní účet Prodejce.

6. Pokud má Kupující k zaplacení pohledávky vyplývající z několika faktur, může Prodejce určit pohledávku, na jejíž uhrazení zaúčtuje platbu Kupujícího. Prodejce provede zaúčtování platby především za vymahatelnou pohledávku a v případě, že je vymahatelných několik pohledávek, za tu z nich, která je nejdříve vymahatelná. Vylučuje se použití čl.451 obč. zákoníku PR.

V. DODÁVKA, NÁKLADY NA DOPRAVU 

1. Za datum uskutečnění dodávky se považuje datum předání zboží Kupujícímu ve skladu Prodávajícího, nezávisle na způsobu tohoto předání Kupujícímu.

2. Pokud v objednávce není určeno místo dodání, je za toto místo považováno sídlo Prodávajícího.

3. Strany se mohou dohodnout, že zboží bude Kupujícím převzato ze skladu Prodávajícího, nebo že Prodávající dodá kupujícímu zboží na místo určené v objednávce na vlastní náklady vlastní dopravou, nebo prostřednictvím služeb dopravce.

4. Prodávající se zavazuje, že zboží dodané Kupujícímu bude odpovídat podmínkám kvality v souladu s platnými atesty a normami.

VI. PŘEJÍMKA ZBOŽÍ A JEHO VLASTNOSTI

1. Při vydání zboží má Kupující ve chvíli jeho přejímky od dopravce povinnost zjistit, zda množství a/nebo počet dodaných hromadných obalů zboží odpovídá objednanému množství. V případě zjištění nedostatků, je povinností Kupujícího neodkladně o tomto zjištění informovat Prodejce, jinak ztrácí své nároky z tohoto titulu.

2. Kupující je zavázán k tomu, že zkontroluje zboží během 3 pracovních dnů od jeho přejímky a během dalších 3 pracovních dnů bude Prodejce informovat o viditelných kvalitativních vadách zboží. Pokud by se vady zboží objevily později, zavazuje se Kupující k okamžitému informování Prodávajícího a k reklamování zboží.

3. Prodávající se zavazuje k řešení reklamace ve lhůtě do 14 dnů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné podmínky platí od dne jejich zveřejnění Prodejcem na webu www.moto-profil.pl a pro objednávky, které byly předloženy od tohoto data.

2. Prodejce může měnit všeobecné podmínky v každé době. Prodejce se vynasnaží, především prostřednictvím vyhlášení na svém webu, aby byli Kupující informování o změnách Všeobecných podmínek. Platnost Všeobecných podmínek nastává ve chvíli jejich vyhlášení na webu Prodejce.

3. Strany se budou snažit veškeré spory, které by se mohly vyskytnout během uskutečnění prodeje, vyřešit smírčím způsobem. 

4. Pokud by se ukázalo, že je řešení sporu nemožné, bude o něm rozhodovat příslušný všeobecný soud v Katovicích.

5. Ve věcech, které nejsou řešeny v těchto Všeobecných podmínkách, budou použita ustanovení polských předpisů.