Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Dział finansów Moto-Profil z wyjątkową nagrodą

5 października 2022

Pod koniec września br. przedstawiciele Moto-Profil wzięli udział w konferencji Credit Risk 2022, organizowanej przez Polski Instytut Credit Management (PICM). Wydarzenie co roku skupia specjalistów zajmujących się zagadnieniami ryzyka kredytowego, w tym zarządzania należnościami, kredytowania i windykacji.

Podczas konferencji prezentowane są analizy, trendy i doświadczenia praktyków oraz opisy nowych rozwiązań z tej dziedziny. Elementem tegorocznego spotkania była również prelekcja Adama Pawlaka – wiceprezesa zarządu oraz dyrektora finansowego Moto-Profilu oraz El­wi­ry Ma­ry­nčák – kierownik działu kontroli należności Moto-Profilu w zakresie transformacji i rozwoju funkcji kontroli należności.

Podczas tegorocznej edycji konferencji po raz pierwszy przyznane zostały nagrody PICM – indywidualna i zespołowa, za wyróżniające się osiągnięcia w zarządzaniu należnościami. Nagrodę zespołową OTC Excellence Award (Order To Cash) otrzymał dział kontroli kredytowej Moto-Profil za kompleksowy proces oceny ryzyka i współpracy, zarówno z klientami, jak i współpracy wewnątrz Moto-Profilu. W szczególności doceniona została koncepcja zapożyczonych z bankowości komitetów kredytowych, podczas których dział kontroli kredytowej oraz dział handlowy wypracowują wspólne decyzje.

- W fir­mie wdro­żo­no bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ny sys­tem oce­ny kon­tra­hen­tów, łącz­nie z ko­mi­te­tem kre­dy­to­wym, któ­ry jest ty­po­wy dla ban­ków a nie przed­się­biorstw i kre­dy­tu B2B. Co waż­ne, w spo­tka­niach ko­mi­te­tu kre­dy­to­we­go uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le dzia­łu han­dlo­we­go. Poza tym zo­sta­ła wy­ko­na­na ol­brzy­mia pra­ca nad zmia­ną men­tal­no­ści i po­dej­ścia ca­łej fir­my do udzie­la­nia kre­dy­tu ku­piec­kie­go. Po­zwo­li­ło to prze­zwy­cię­żyć bar­dzo uciąż­li­wy ste­reo­typ dzia­łu kre­dy­to­we­go jako ha­mul­co­we­go sprze­da­ży. Kom­plek­so­we i sys­te­mo­we po­dej­ście do za­rzą­dza­nia kre­dy­tem ku­piec­kim po­zwo­li­ło nie tyl­ko sys­te­ma­tycz­nie zmniej­szać udział na­leż­no­ści trud­nych, ale tak­że zde­cy­do­wa­nie ogra­ni­czyć ry­zy­ka praw­ne po­przez ca­ło­ścio­wą kon­tro­lę klien­tów i wdro­że­nia peł­ne­go pro­ce­su Know Your Cu­sto­mer (KYC) – powiedział Robert Dyrcz, założyciel fundacji PICM.

Zobacz pozostałe aktualności