Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

MAGNETI MARELLI (20.49) – Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania. Część II

Koszt: 300 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Magneti Marelli

Zakres szkolenia:
Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Podstawy prawne funkcjonowania UOKIK
 • Stworzenie programów serwisowych i magazynowych zgodnych z wymogami UOKIK
 • Główne zdania kontrolerów podczas czynności kontrolnych
 • Zasady przeprowadzenia kontroli
 • Unormowania prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Poprawność procedur serwisowych a wymogi stawiane przez przepisy
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Konsekwencje kontroli w przypadku uchybień

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 • Przepisy z zakresu ochrony środowiska
 • Wyposażenie warsztatu zgodne z wymogami narzuconymi przez przepisy
 • Dokumenty wymagane przez WIOŚ w zakresie usług naprawczych
 • Obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów
 • Obowiązki sprawozdawcze właścicieli warsztatów
 • Aktualne  uregulowania związane  z substancjami chemicznymi
 • Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców
 • Najważniejsze uprawnienia Inspektora Ochrony Środowiska
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Skutki nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

 • Podstawy prawne działania PSP
 • Procedury warsztatowe przy jednoczesnym spełnianiu wymogów ochrony środowiska i wymogów stawianych przez PSP
 • Przygotowanie się do czynności kontrolno rozpoznawczych
 • Wymagany stan faktyczny w warsztacie samochodowym
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji do kontroli
 • Weryfikacja warunków zabezpieczenia ppoż.
 • Skutki nieprawidłowości podczas kontroli
 • Zasady sporządzania protokołu pokontrolnego
 • Wydawanie decyzji administracyjnych
 • Procedury odwołania się od decyzji administracyjnej

Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego

 • Podstawy prawne działania UDT
 • Przedmiot działania i kompetencje UDT
 • Uprawnienia UDT
 • Dyrektywy jakie powinny spełniać dźwigniki samochodowe
 • Dokumentacja podczas kontroli
 • Formy przebiegu  czynności kontrolnych w świetle obowiązującego prawa
 • Konsekwencje wynikające z nieprawidłowości podczas kontroli
 • Protokół pokontrolny – prawa i obowiązki kontrolowanego

Kontrola Poczty Polskiej

 • Podstawy prawne funkcjonowania Poczty Polskiej
 • Obowiązki ustawowe nałożone na przedsiębiorców
 • Kontrola uiszczania opłat abonamentowych
 • Konsekwencje nieopłacenia abonamentu

Kontrola Związku Autorów i Kompozytorów Polskich

 • Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
 • Obowiązki związane z publicznym odtwarzaniem muzyki i wideo
 • Zasady przeprowadzenia kontroli
 • Konsekwencje nieprawidłowości podczas kontroli

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.