Polityka prywatności dla kandydatów

Twój przewodnik
po świecie rekrutacji

Polityka prywatności dla osób ubiegających się o pracę w spółce Moto-Profil sp. z o.o.

Niniejszy dokument został stworzony przez Moto-Profil sp. z o.o. w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia jakie Moto-Profil sp. z o.o. przypisuje problematyce ochrony prywatności użytkowników swoich serwisów, dążąc jednocześnie do zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 • udzielenia kandydatom do pracy informacji odnośnie ochrony prywatności wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w systemach administrowanych przez Moto-Profil sp z o.o.

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych użytkowników wszystkich serwisów jest jednym z priorytetów Moto-Profil sp z o.o. Wobec powyższego Moto-Profil sp z o.o. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić kandydatom do pracy ochronę prywatności co najmniej odpowiadającą standardom określonym w obowiązujących przepisach, jak również zobowiązuje się do wykonywania działań zapobiegających ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Wysłanie swojej oferty w procesie rekrutacyjnym przez kandydata jest jednoznaczne z wyrażeniem woli przetwarzania jego danych osobowych przez Moto-Profil sp. z o.o. oraz akceptacją zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Definicje

 1. Administrator – oznacza Moto-Profil sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000025700, wysokość kapitału zakładowego 4.006.000,00 zł, REGON: 271218714, NIP 954-20-22-592.
 2. Dane osobowe – oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji kandydata do pracy. Obejmują one takie kategorie danych osobowych jak: imię, nazwisko, email, rodzaj powiązania ze Spółką np. pracownik, współpracownik, kontrahent, konsument oraz inne kategorie danych, które mogą znaleźć się w Zgłoszeniu w celu dokładnego opisu Nieprawidłowości.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową pod adresem moto-profil.pl.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego kandydat do pracy uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Kandydat do pracy – osoba ubiegającą się o pracę, staż, praktyki bądź nawiązanie współpracy w formule B2B z Moto-Profil sp. z o.o.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane przez Moto-Profil sp. z o.o. wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, na podstawie Art. 22(1) Kodeksu pracy oraz wyrażonej przez kandydata zgody.
 2. Moto-Profil sp. z o.o. będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Moto-Profil sp. z o.o. może żądać podania także następujących danych osobowych:
  1. adres zamieszkania;
  2. numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. W uzasadnionych przypadkach (np. rodzaj stanowiska pracy) Moto-Profil sp. z o.o. może żądać podania także innych danych osobowych.
 5. Dobrowolne zamieszczenie dodatkowych danych osobowych (np. zdjęcie, informacja o hobby itp.) traktowane jest jako jednoznaczne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Moto-Profil sp. z o.o.
 6. Jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane w ogłoszeniu, Moto-Profil sp. z o.o. nie zbiera i nie przetwarza informacji o braku karalności kandydata. Prosimy aby nie przesyłać do Nas takich informacji. Kandydat zamieszczający tego typu informacje w CV jest świadomy, że czyni to wyłącznie ze swojej inicjatywy, informacja ta nie wpływa na wynik rekrutacji i nie jest brana pod uwagę przy ocenie kandydatów.
 7. W przypadku rekrutacji na niektóre stanowiska podczas rozmowy kwalifikacyjnej może odby się test umiejętności i znajomości wiedzy niezbędnej dla danego stanowiska.
 8. Wrażliwe dane osobowe ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej. Moto-Profil sp. z o.o. nie zbiera celowo żadnych wrażliwych danych osobowych.

Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do 12 miesięcy od przesłania ich w procesie rekrutacyjnym oraz, w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres 4 lat.
 2. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Ponadto, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez kandydata zgody przed jej cofnięciem.
 4. Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania danych kandydat powinien wysyłać na adres rekrutacja@moto-profil.pl lub iod@moto-profil.pl
 5. Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 7. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 8. Moto-Profil nie przekazuje danych osobowych kandydata poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
 10. Oferty pracy składane poza informatycznym systemem rekrutacyjnym powinny być  zaopatrzone w zapis wyrażający wyraźną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Moto-Profil sp. z o.o. w procesie rekrutacji, gdyż brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy.
 11. Moto-Profil sp. z o.o. chroni poufność i bezpieczeństwo danych, które otrzymuje w trakcie swojej działalności. Dostęp do takich danych jest ograniczony, a zasady i procedury dotyczące danych mają na celu zabezpieczenie danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy ujawnieniem.
 12. Moto-Profil nie zwraca nadesłanych ofert pracy i zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zabezpieczenie sprzętu kandydata

Kandydat do pracy  powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall". Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

Użytkownik korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: iod@moto-profil.pl