Dział finansów Moto-Profil z wyjątkową nagrodą

Pod koniec września br. przedstawiciele Moto-Profil wzięli udział w konferencji Credit Risk 2022, organizowanej przez Polski Instytut Credit Management (PICM). Wydarzenie co roku skupia specjalistów zajmujących się zagadnieniami ryzyka kredytowego, w tym zarządzania należnościami, kredytowania i windykacji.

Dział finansów Moto-Profil z wyjątkową nagrodą - 002.webp

Podczas konferencji prezentowane są analizy, trendy i doświadczenia praktyków oraz opisy nowych rozwiązań z tej dziedziny. Elementem tegorocznego spotkania była również prelekcja Adama Pawlaka – wiceprezesa zarządu oraz dyrektora finansowego Moto-Profilu oraz El­wi­ry Ma­ry­nčák – kierownik działu kontroli należności Moto-Profilu w zakresie transformacji i rozwoju funkcji kontroli należności.

Podczas tegorocznej edycji konferencji po raz pierwszy przyznane zostały nagrody PICM – indywidualna i zespołowa, za wyróżniające się osiągnięcia w zarządzaniu należnościami. Nagrodę zespołową OTC Excellence Award (Order To Cash) otrzymał dział kontroli kredytowej Moto-Profil za kompleksowy proces oceny ryzyka i współpracy, zarówno z klientami, jak i współpracy wewnątrz Moto-Profilu. W szczególności doceniona została koncepcja zapożyczonych z bankowości komitetów kredytowych, podczas których dział kontroli kredytowej oraz dział handlowy wypracowują wspólne decyzje.

W fir­mie wdro­żo­no bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ny sys­tem oce­ny kon­tra­hen­tów, łącz­nie z ko­mi­te­tem kre­dy­to­wym, któ­ry jest ty­po­wy dla ban­ków a nie przed­się­biorstw i kre­dy­tu B2B. Co waż­ne, w spo­tka­niach ko­mi­te­tu kre­dy­to­we­go uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le dzia­łu han­dlo­we­go. Poza tym zo­sta­ła wy­ko­na­na ol­brzy­mia pra­ca nad zmia­ną men­tal­no­ści i po­dej­ścia ca­łej fir­my do udzie­la­nia kre­dy­tu ku­piec­kie­go. Po­zwo­li­ło to prze­zwy­cię­żyć bar­dzo uciąż­li­wy ste­reo­typ dzia­łu kre­dy­to­we­go jako ha­mul­co­we­go sprze­da­ży. Kom­plek­so­we i sys­te­mo­we po­dej­ście do za­rzą­dza­nia kre­dy­tem ku­piec­kim po­zwo­li­ło nie tyl­ko sys­te­ma­tycz­nie zmniej­szać udział na­leż­no­ści trud­nych, ale tak­że zde­cy­do­wa­nie ogra­ni­czyć ry­zy­ka praw­ne po­przez ca­ło­ścio­wą kon­tro­lę klien­tów i wdro­że­nia peł­ne­go pro­ce­su Know Your Cu­sto­mer (KYC) – powiedział Robert Dyrcz, założyciel fundacji PICM.

Galeria

Zobacz inne aktualności

Ostatnie aktualności

30 lat w branży: IX Konferencja ProfiAuto i Konferencja Partnerów Handlowych Moto-Profil
11/Paź

30 lat w branży: IX Konferencja ProfiAuto i Konferencja Partnerów Handlowych Moto-Profil

W dniach 6-7 października br. odbyło się coroczne spotkanie partnerów sieci ProfiAuto, tym razem połączone z jubileuszem 30-lecia jej właściciela – firmy Moto-Profil. W wydarzeniu wzięło udział ponad 450 gości – partnerów sieci, kontrahentów oraz dostawców z całej Europy. Choć event miał charakter jubileuszowy, skupiono się przede wszystkim na przyszłości branży, Moto-Profilu i ProfiAuto, w tym: nadchodzącym debiucie nowego katalogu online, rozszerzaniu sieci o kolejne punkty oraz rozwoju marek własnych: ProfiPower, OYODO i JPN.
Debiutuje nowa strona internetowa ProfiPower
25/Wrz

Debiutuje nowa strona internetowa ProfiPower

ProfiPower to – obok OYODO i JPN – jedna z marek własnych Moto-Profilu. Ponad 5300 mechaników i tysiące kierowców, którzy zaufali marce, od września br. może śledzić informacje na jej temat nie tylko na Facebooku, ale także na stronie www.profipower.eu.
Niezależny aftermarket motoryzacyjny chce się rozwijać
14/Wrz

Niezależny aftermarket motoryzacyjny chce się rozwijać

Ośmiu na dziesięciu mechaników nie żałuje decyzji o założeniu serwisu motoryzacyjnego i jeszcze raz wybraliby tę formę działalności, rozpoczynając nowy biznes – wynika z badania przeprowadzonego w warsztatach ProfiAuto Serwis. Dobre nastroje w branży potwierdza też wzrost liczby nowych partnerów należącej do grupy Moto-Profil sieci: do 240 zrzeszonych firm dołączyło w ostatnich miesiącach aż sześć nowych hurtowni i sklepów motoryzacyjnych.
Świętujemy 30-lecie Moto-Profilu: dni otwarte i piknik
2/Cze

Świętujemy 30-lecie Moto-Profilu: dni otwarte i piknik

Z okazji 30-lecia firmy, 27 maja br. odbył się pierwszy Piknik Rodzinny Moto-Profilu. Na katowickim lotnisku Muchowiec bawiło się 1800 pracowników wraz z bliskimi. Impreza obfitowała w dziesiątki atrakcji, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie – i najmłodsi, i dorośli. Wśród nich były między innymi symulatory jazdy, konkursy, warsztaty artystyczne, dmuchańce oraz różnego rodzaju gry sprawnościowe i sportowe. Podobne wydarzenia odbyły się także w centrach logistycznych Moto-Profilu w Jawczycach pod Warszawą oraz w Świebodzinie. Na jednym z nich doszło nawet do… oświadczyn!
Znaczący awans Moto-Profilu na liście 500 największych firm
23/Maj

Znaczący awans Moto-Profilu na liście 500 największych firm

W 2023 roku Moto-Profil znalazł się na 189. pozycji na liście 500 największych polskich przedsiębiorstw, tworzonej przez dziennik „Rzeczpospolita”. To największy awans naszej firmy w historii jej obecności w tym prestiżowym rankingu. W 2022 i 2021 roku Moto-Profil znajdował się w czwartej setce tego corocznego zestawienia „Rzeczpospolitej”.
Moto-Profil o przyszłości branży na TEMOT International Summit 2023
19/Maj

Moto-Profil o przyszłości branży na TEMOT International Summit 2023

W dniach 9-11 maja br. eksperci Moto-Profil brali udział w TEMOT International Summit 2023 – najważniejszym corocznym spotkaniu przedstawicieli branży automotive aftermarket, w którym uczestniczyło ponad 400 gości z całego świata. TEMOT International to obecnie największa globalna organizacja zrzeszająca dystrybutorów i producentów części motoryzacyjnych. Nasza firma jest jej jedynym (pod kątem dystrybucji części i akcesoriów samochodowych) polskim członkiem już od ponad 20 lat, a w jej radzie nadzorczej zasiada obecnie prezes Moto-Profilu – Michał Tochowicz, który stoi także na czele grupy roboczej Task Force Data Management.
Diamenty Forbesa dla Moto-Profilu już po raz 10.
16/Maj

Diamenty Forbesa dla Moto-Profilu już po raz 10.

Moto-Profil został po raz kolejny wyróżniony prestiżowym Diamentem Forbesa. To już 10. nagroda dla naszej firmy, przyznana przez polską edycję tego międzynarodowego magazynu, specjalizującego się w publikowaniu list najlepszych i najbardziej wpływowych firm w Polsce i na świecie. W tegorocznej, 15. edycji Moto-Profil został wyróżniony jako jedno z najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw w województwie śląskim, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.
Wywiad z prezesem Moto-Profilu
27/Mar

Wywiad z prezesem Moto-Profilu

Zapraszamy do lektury najnowszego wywiadu z Michałem Tochowiczem dla branżowego portalu Motofaktor. W rozmowie wracamy do początków firmy, przybliżamy część historii oraz prezentujemy plany rozwojowe.