Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov odovzdávaných používateľom internetovým stránkam moto-profil.pl, ďalej ako stránky.

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov obsiahnutých na stránkach je firma Moto-Profil Sp. z o.o so sídlom v obci Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10, DIČ (NIP) 9542022592, IČO (REGON) 271218714, ďalej ako Prevádzkovateľ.
 2. Stránky získavajú informácie o používateľoch zadané vo formulároch na základe súhlasu vyjadreného nimi samotnými.
 3. Odovzdané údaje sa spracúvajú za účelom plynúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr. za účelom odpovede na položenú otázku, výberové konanie.
 4. Používateľ, ktorý uviedol údaje vo formulári, má právo na:
  1. nazeranie, úpravy, odstraňovanie osobných údajov,
  2. obmedzenie spracúvania a požadovanie ukončenia spracúvania svojich údajov kedykoľvek,
  3. odvolanie súhlasu kedykoľvek – odvolanie súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracúvania vykonávaného pred jeho odvolaním,
  4. prenesenie údajov k inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
  5. vznesenie sťažnosti k dozornému orgánu.
 5. Osobné údaje uvedené používateľom budú spracúvané po dobu, ktorá nie je dlhšia než je nevyhnutné pre účely, za ktorými boli uvedené, a do doby existencie právnych, účtovných a daňových povinností Prevádzkovateľa, a tiež do doby premlčania prípadných nárokov. Pokiaľ bol vyjadrený súhlas so spracúvaním osobných údajov – do doby odvolania súhlasu.
 6. Prevádzkovateľ vyvíja náležitú starostlivosť za účelom zodpovedajúceho zabezpečenia zverených osobných údajov, predovšetkým pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 7. Uvedené osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom, ktoré majú právny základ vyplývajúci z právnych predpisov.
 8. Stránky využívajú služby dodávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne na pokyn Prevádzkovateľa. Poskytujú služby:
  • dátovej analýzy služby Google Analytics a Google Signals pre lepšie poznanie on-line správania a trendov a vašich marketingových preferenciách (o Google, Inc.).
 9. Subjekty zhromažďujúce a spracúvajúce osobné údaje na stránkach pochádzajú predovšetkým z Poľska a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Niektorí z dodávateľov majú svoje sídlo mimo EHP (napr. Google Inc. má sídlo v USA a poskytuje službu štatistík webových stránok s názvom Google Analytics a Google Signals). Tieto subjekty sú povinné dodržiavať pravidlá definované v rámci programu EU-US Privacy Shield ohľadom zhromažďovania, využívania a uchovávania osobných údajov občanov Európskej únie (vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytovanej štítom EU–USA na ochranu súkromia) a v zmluvných doložkách prijatých Komisiou EÚ. Pokiaľ ste nesúhlasili s personalizovaním reklám, nebude Google zhromažďovať vaše údaje v rámci služby Google Signals. Pokiaľ bol takýto súhlas vyslovený, budú vaše údaje spracúvané v rámci tejto služby. Budú avšak spracúvané v anonymizovanej a agregovanej forme tak, aby používatelia, ktorí súhlasili s personalizovaním reklám, nemohli byť rozpoznaní.
 10. Právne základy spojené so spracúvaním osobných údajov:
  1. zákon zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (uśude);
  2. zákon zo dňa 16. júla 2004 telekomunikačný zákon (PrTel);
  3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)
  4. zákon zo dňa 26. júna 1974 – zákonník práce;

Kontakt

Otázky týkajúce sa ochrany súkromných údajov smerujte na adresu: iod@moto-profil.pl.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zavedenie zmien do zásad ochrany súkromných údajov.
Všetky zmeny budú okamžite sprístupnené na stránkach.

 

ZÁSADY VYUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies sú informačné údaje ukladané na koncových zariadeniach Používateľov, určené na využívanie webových stránok.

 1. Webové stránky moto-profil.pl automaticky nezhromažďujú žiadne informácie s výnimkou tých obsiahnutých v súboroch cookies. Patria k nim: IP adresa, názov domény, typ prehliadača, druh operačného systému a údaje o ceste navigácie používateľa a o čase jeho zotrvania na konkrétnych podstránkach.
 2. Prevádzkovateľ môže využívať súbory cookies za účelom:
  1. zvýšenia použiteľnosti webových stránok a prispôsobenia ich obsahu individuálnym preferenciám používateľa
  2. tvorby anonymných štatistík na základe systému Google Analytics (analýza činnosti používateľov na webových stránkach a demografických údajov) s vylúčením možnosti identifikácie používateľa
  3. zobrazovania remarketingových reklám prostredníctvom systému Google AdWords používateľom, ktorí navštívili webové stránky
  4. zobrazovania personalizovaných reklám prispôsobených záujmom používateľov a ich správaniu na sieti
 3. Detailné informácie o spôsoboch podpory súbormi cookies sú dostupné v nastavení internetového prehliadača. Pomocou týchto nastavení možno definovať rozsah súhlasu používateľa s umiestňovaním súborov tohto typu v jeho prehliadači. Obmedzenie používania alebo znemožnenie využívania súborov cookies ale môže ovplyvniť niektoré z funkcií webových stránok.

Kontakt

Otázky týkajúce sa zásad využívania súborov cookies smerujte na adresu: iod@moto-profil.pl.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v zásadách využívania súborov cookies.
Všetky zmeny budú okamžite sprístupnené na Stránkach.

 

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

 1. Používateľ webových stránok je povinný starať sa o bezpečnosť svojich zariadení, ktoré majú prístup na internet. Zariadenie by malo byť vybavené antivírusovým programom s aktuálnou databázou definícií vírusov, aktuálnou a bezpečnou verziou internetového prehliadača a mať zapnutý kontrolný bod „firewall”.
 2. Odporúča sa spustiť v internetovom prehliadači antiphishingové filtre (nástroje), ktoré kontrolujú, či je zobrazovaná webová stránka autentická a neslúži na vymámenie informácií, napr. vydávaním sa za inštitúciu alebo určitý hospodársky subjekt.
 3. Odporúča sa opatrnosť počas otvárania príloh alebo klikania na odkazy v e-mailových správach, ktoré používateľ neočakával, napr. od neznámych odosielateľov. V prípade pochybností sa vyplatí kontaktovať odosielateľa napr. telefonicky.
 4. Súbory by mali byť sťahované len z dôveryhodných miest. Vysokoriskantné je inštalovanie softvéru z neoverených zdrojov.
 5. Používateľ stránok používajúci domácu Wi-Fi sieť by si mal nastaviť bezpečné a ťažko prelomiteľné prístupové heslo k sieti. Odporúča sa tiež používať najvyššie možné štandardy šifrovania bezdrôtových Wi-Fi sietí, ktoré je možné na vlastnenom zariadení spustiť, napr. WPA2.​​​​​​